آیا شرایط بازار ما از نوع بازار bull است یا بازار bear؟

مکان شما:
رفتن به بالا