مدیریت ریسک

مقدمه

ریسک به مفهوم عدم اطمینان از کسب بازدهی مورد انتظار تلقی می‌شود. این واژه در دید عموم، گاهی مفهومی منفی تلقی می‌شود، اما در حقیقت، ریسک دارای دو بعد مثبت و منفی است و در واقع به عنوان فرصت خطر شناسایی می‌شود. از این‌رو اتخاذ استراتژی‌هایی برای کنترل ابعاد منفی ریسک و تمرکز بر رفع نواقص در بلندمدت می‌تواند منجر به ارزش افزوده برای شرکت شود. مديريت ريسك به مفهوم سنجش ريسك و سپس اتخاذ راهبردهايي بر مديريت ريسك دلالت دارد. محیط پیچیده و رقابتی در محیط کسب و کار، سرعت روز افزون تکنولوژی و تغییرات ناشی از آن در فضای کسب و کار، فضای عدم اطمینان محیطی و سوء مدیریت، شرکت‌ها را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است. به منظور مدیریت این چالش‌ها، رویکردهای متعددی بیان شده است که یکی از آنها، شناسایی ریسک‌های کسب و کار و مدیریت آن است.
از این‌رو از مدیریت ریسک، به منظور ارتقای اثربخشی سازمان، دستیابی به اهداف مورد نظر، استفاده از فرصت‌های پیشرو و کاهش اثر نامطلوب نوسانات موجود در محیط، استفاده می‌شود.

خدمات تامین سرمایه شرکت تارادیس در حوزه ریسک:
شرکت تامین سرمایه تارادیس خدمات زیر را در حوزه مدیریت ریسک به شرکت‌ها و موسسات ارائه میدارد:
خدماتی که شرکت در راستای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک به نهادهای مالی ارائه میدارد در حوزه ریسک‌های زیر می‌باشد:
1. ریسک نقدینگی
2. ریسک نرخ بهره
3. ریسک اعتباری

همچنین شرکت تأمین سرمایه تارادیس خدماتی را به نهادهای غیرمالی در حوزه مدیریت ریسک ارائه می‌دارد که به شرح زیر است:
1. شناسایی و ارزیابی ریسک‌های موجود در صنعت، محیط کسب و کار و رقابتی
2. ارائه راه حل برای ریسک‌های موجود و در صورت امکان مدلسازی آنها
3. شناسایی فرصت‌های بالقوه و ارائه راه حل به منظور بهره‌برداری از این فرصت‌ها